ESCOLA MATINERA

La nostra escola ofereix el servei d'escola matinera. És una activitat gestionada per l'empresa SA XARANGA.

Els fillets/es que utilitzin aquest servei podran entrar a l'escola des de les 7:45 fins les 8:15h.


El curs passat des de la Conselleria (Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa) es v a posar en marxa un projecte “Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears”. Es tracta d’una subvenció destinada al pagament total o parcial dels monitors d’escola matinera que repercuteix en la disminució total o parcial de l’aportació que fan les famílies per aquest servei. Aquest curs, restem a l'espera de que es torni a posar en marxa. 


IMPORTANT! En el cas del nostre centre, les quotes de l’escola matinera seran les següents. (En cas que hi hagués un augment d’usuaris i s’hagués de revisar la quota, s’informaria prèviament a les famílies). 

Gener 2023. NOVETATS: La Conselleria ens ha concedit la subvenció inclosa en el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat que finança parcialment el cost de l'escola matinera. 

A partir d'ara les quotes seran les següents:

- Alumnes usuaris fixes: 10/mes (2 germans: 18 €/mes)

- Usuaris eventuals 2€/dia


Recordau que prèviament a la incorporació de l'alumnat al servei de matinera, la família (pare/mare/tutor legal) ha de signar la documentació a la secretaria del centre.


ACTUALITZACIÓ 29-9-23: Actualment hem superat el nombre d'usuaris del servei d'escola matinera. A partir d'ara, a banda dels que ja estan inscrits, només podrem atendre aquells alumnes que necessitin el servei un dia puntual.